درخواست زیرمیزی
‫400,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۳-۱۴
هدف: تسهیلات درمانی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - کرمان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
زیرمیزی به دکتر