درخواست زیرمیزی
‫1,500,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۳-۱۳
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - نیروهای مسلح - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه برای عقد قرارداد
اطلاعات تکمیلی
برای عقد قرارداد 15 درصد قیمت قرارداد، معادل 1.5 میلیارد تومان درخواست رشوه شد. با پرداخت نشدن این مبلغ پروژه مسکوت ماند.