درخواست زیرمیزی
‫550,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۲-۱۸
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مخابرات - تهران