درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - یزد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کمک