درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۲-۱۲
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران