درخواست زیرمیزی
‫15,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۲-۱۰
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه به قاضی