درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طریق زیر دستان