درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۱۲-۱۵
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران