درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۲-۱۴
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - جهاد کشاورزی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
غیرمستقیم