درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران