درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
هدف: رفع اتهام و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران