درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۲-۱۲
هدف: عبور از بازرسی
عمومی - فرودگاه - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه به مامور فرودگاه
اطلاعات تکمیلی
همسر من که غیرایرانی است برای دریافت ویزا بیش از 2 ساعت معطل بود و چون من از گیت رد شده بودم اجازه برگشت نداشتم. مامور به من گفت اگر یک عیدی 50 هزار تومنی بهش بدم میگذاره که من به داخل برگردم و من هم برای کمک به همسرم این کار رو انجام دادم.