درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
توقیف موتور
اطلاعات تکمیلی
پول گرفت ولی موتور نداد