درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۱۲-۰۴
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - بابل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با ایجاد مانع برای واریز وام و به رخ کشیدن مبلغ وام برای بارها