درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۲-۰۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره برق - تهران