درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم
اطلاعات تکمیلی
به دلیل نداشتن کپسول آتشنشانی و کاغذ الگو زدن به سقف