درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۰-۱۸
هدف: تسریع خدمات و رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
یه بار هزینه کن ، پایه مالیاتی ات رو برای سالهای بعد هم بیار پایین
اطلاعات تکمیلی
یه بار هزینه کن ، پایه مالیاتی ات رو بیار پایین برای سالهای بعدت خوبه