درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره آب - بجنورد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت مجوز چاه عمیق