درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۰-۰۹
هدف: ارائه خدمات بانکی
عمومی - بانک - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حق و ضمه ما چي ميشه
اطلاعات تکمیلی
١٠ درصد پروژه را كارمند مرتبط گرفت تا در اينده سنگ نندازه