درخواست زیرمیزی
‫30,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تبریز