منابع

تحقیق و تفحص از خودروسازی داخلی؛ درخواست خروج حوزه امنیتی و قضایی از صنعت خودرو