ارسال گزارش

اگر اطلاعات موثقی از یک پرونده فساد یا متهمان اقتصادی دارید میتوانید برای ما از این طریق بفرستید، اگر میخواهید مرجع خبری ویکی فساد باشید با آغوش باز پذیرای شما هستیم، البته برای احترام به مخاطبان ارجمند، استدعا میکنیم در ارسال گزارش توجه داشته باشید به خط قرمز ویکی فساد: لطفا از ارسال هر گزارشی که شائبه سوگیری سیاسی، عدم رعایت حقوق شهروندی و آبروی افراد و ارائه اطلاعات آلوده و غیرقابل تایید توسط منابع مستقل و متفاوت است خودداری کنید. ما گزارش های شما را بعد از بررسی و راستی آزمایی منتشر خواهیم کرد.