اختلاس از بانک صادرات

مبلغ: ‫ 1,230,000,000,000 ریال
سال کشف: 1995
افراد درگیر: فاضل خداد، مرتضی رفیق دوست