فساد ۱۳۸ میلیارد تومانی سازمان میراث فرهنگی

مبلغ: ‫ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سال کشف: ۱۳۹۳
افراد درگیر: محمود احمدی نژاد، رحیم مشایی، حمید بقایی، مهدی جهانگیری