فساد ۱۳۸ میلیارد تومانی سازمان میراث فرهنگی

مبلغ: ‫ 1,380,000,000,000 ریال
سال کشف: 2014
افراد درگیر: محمود احمدی نژاد، رحیم مشایی، حمید بقایی، مهدی جهانگیری