فساد مالی شهرداری تهران دوره احمدی نژاد

مبلغ: ‫ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سال کشف: ۱۳۸۴
افراد درگیر: محمود احمدی نژاد