فساد مالی شهرداری تهران دوره احمدی نژاد

مبلغ: ‫ 3,000,000,000,000 ریال
سال کشف: 2005
افراد درگیر: محمود احمدی نژاد