دکل گمشده

مبلغ: ‫ 2,771,190,000,000 ریال
سال کشف: 2016
افراد درگیر: رضا مصطفوی طباطبایی، علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، عمرکامل السوده