بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت

مبلغ: ‫ 495,566,000,000,000,000 ریال
سال کشف: 2013
افراد درگیر: بابک زنجانی، محمود احمدی نژاد،