اختلاس موسسه ثامن الحجج

مبلغ: ‫ 130,000,000,000,000 ریال
سال کشف: 2016
افراد درگیر: ابوالفضل میرعلی ، حمید صدرسادات، منوچهر متکی