اختلاس و رشوه در شهرداری صدرا

مبلغ: ‫ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سال کشف: ۱۳۹۴
افراد درگیر: شهردار و شورای شهر صدرا، منوچهر قائدی، ابراهیم فریدونی، امین کشاورزی