اختلاس در شرکت هواپیمایی آسمان

مبلغ: ‫ 265,200,000,000 ریال
سال کشف: 2011
افراد درگیر: علی عابدزاده مدیرعامل وقت هواپیمایی آسمان